Groepen

 

Op onze school onderscheiden we twee bouwen:

 • De onderbouw: groepen  1 t/m 4

 • De bovenbouw: groepen 5 t/m 8

Alle groepen zijn homogeen samengesteld behalve de kleutergroep.

Wij hebben:

 • vijf kleutergroepen (1/2) 
 
 •  drie groepen        3
 • twee groepen 6
 • twee groepen       4
 • twee groepen   7
 • drie groepen         5
 • drie groepen   8

 
Kleutergroepen:                                                                                                                                Jonge kinderen leren vooral door veel te spelen, vandaar dat in de groepen 1/2 ruimte is voor speelhoeken. Daarnaast werken wij met een methode, die ondersteuning biedt bij het thematisch werken. De leerkrachten maken gebruik van ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels, bouwen en construeren en spelletjes waarbij zowel kan worden ingespeeld op de sociale-emotionele ontwikkeling als de motorische ontwikkeling van de kinderen    

In groep 3 vindt de overgang plaats van spelend leren naar ontdekkend leren. In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan lezen, taal, schrijven en rekenen.

In groep 4 verdiepen wij en worden meer taal-, en rekenonderdelen aan de lessen toegevoegd (technische lezen).  Daarnaast verbreden we met wereldoriëntatie  (natuur, techniek, aardrijkskunde etc.) en begrijpend lezen. Middels de methode Blink Wereld-geïntergreerd, wordt gestart met het onderzoekend en ontdekkend leren en de 21-eeuwse vaardigheden.  

Vanaf groep 5 is het belangrijk dat leerlingen hun plezier in het leren behouden en dat ze uitgedaagd worden. Daarbij promoten wij zowel het zelfstandig werken als het samenwerken. Wij werken in alle leerjaren met methodes voor taal, rekenen, lezen, (technisch en begrijpend lezen), schrijven, spelling en wereldoriëntatie. De variatie van de aangeboden leerstof komt tegemoet aan de verschillende leerstijlen/intelligentieniveaus van de leerlingen. Daarnaast bieden wij ook:

 • schooltuinlessen in groep 6 en 7 

 • verkeerslessen in groep 6 t/m 8 

 • Engels in groep 7 en 8 

Uiteraard krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.