Resultaten

 

De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie.  

Eindresultaten
Op IKC NoordRijk nemen wij in groep 8 de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar toetsen en analyseren wij de leerresultaten met Cito en passen ons onderwijsaanbod hierop aan.  Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Schooladvies en voortgezet onderwijs: Vanaf schooljaar 2023-2024 is de eindtoets veranderd naar de doorstroomtoets. Hieronder vindt u het tijdspad: Aan het einde van groep 7 voeren wij met de ouders/verzorgers en leerling een oriënterend gesprek VO. Met als doel de doorstroom naar het voortgezet onderwijs te bespreken. In november (begin van groep 8) worden de B8 Cito toetsen afgenomen. Midden januari (in groep 8)  volgen de "voorlopige" adviesgesprekken. Dit voorlopig advies, wordt samen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de directie bepaald. De leerprestaties, de werkhouding, motivatie, aanleg en ontwikkeling van de kinderen worden hierin meegenomen. (Waar nodig adviseren we ouders/verzorgers en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd).In februari maken de leerlingen uit groep 8 (vanaf schooljaar 2023-2024) de doorstroomtoets. In maart voeren de leerkrachten de definitieve adviesgesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. Eind maart meldt iedere leerling zich voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Methodetoetsen en Leerling in beeld                                                                                        Meerdere malen per schooljaar toetsen wij de leerresultaten van onze leerlingen met de methodetoetsen en de “Leerling in beeld" toetsen van Cito. Na een analyse van de resultaten passen wij ons onderwijsaanbod zo nodig aan.

Wilt u meer weten over onze school?  Vraag hier een rondleiding aan.