Leerlingondersteuning

 

Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De zorg richt zich op het wegwerken of verkleinen van onderwijsachterstanden (leerprestaties) en het verbeteren van de sociaal -emotionele ontwikkeling van de leerling. 

Passend Onderwijs betekent voor de school dat wij vroeg en alert moeten kunnen signaleren. Hoe vroeger specifieke leer- en/of gedragsproblemen gesignaleerd kunnen worden, hoe beter dat is voor de leerling. Deze signalen worden besproken met de intern begeleiders en daar waar nodig de directie. 

Elke leerkracht is opgeleid om leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden. Zij hebben de expertise in huis om bepaalde leer- en gedragsproblemen aan te kunnen. Daarnaast hebben wij meerdere onderwijsassistenten, die individueel voor een leerling extra leerstof kunnen aanbieden. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan kunnen wij gebruik maken van het expertisecentrum van onze stichting Innoord. De intern begeleider zorgt ervoor dat de externe begeleiding wordt ingeschakeld en coördineert deze inzet.  Denk hierbij aan taalontwikkeling, jeugdarts, taalstoornis, etc.. Meer informatie over ons expertisecentrum kunt u hier vinden.


Dyscalculie en/of  Dyslexie

Wij vinden het belangrijk dat dyscalculie en dyslexie vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Vandaar dat wij alle leerlingen hier bewust op monitoren. Mocht dit spelen dan maakt de  leerkracht i.s.m. de intern begeleider een plan van aanpak om met het lezen of rekenen aan de slag te gaan. Afhankelijk van de vooruitgang van de leerling kan er een aanvullend onderzoek aangevraagd worden. 

Groot voordeel van het IKC NoordRijk is dat wij een eigen rekencoördinator hebben, waardoor wij het dyscalculie onderzoek zelf kunnen doen. Als wij signalen zien van dyslexie dan coördineren wij dit ook en dienen wij een aanvraag voor het onderzoek in bij de gemeente Amsterdam. 


Kleine klas

Naast ondersteuning op leergebied zijn er ook leerlingen die kunnen profiteren van ondersteuning op het gebied van werkhouding en gedrag. Op IKC Noordrijk hebben wij daarom een ‘Kleine Klas’ ontwikkeld, die wordt geleid door onze interne gedragsspecialist. .

De Kleine Klas is een groep waarin leerlingen, gedurende 10 weken, vaardigheden op het gebied van werkhouding en gedrag aanleren. Hierdoor krijgen zij de kans om beter te functioneren in hun eigen klas. De groep bestaat uit 5 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8, die hiervoor zorgvuldig geselecteerd zijn. In de Kleine Klas is aandacht voor:

  • Werkhouding en taakaanpak, met behulp van een taakkaart en de lesstof uit de eigen klas;
  • Sociale vaardigheden;

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen;

  • Het maken van een eigen kindplan met doelen waaraan in de Kleine Klas en in de eigen klas gewerkt wordt.

De Kleine Klas vraagt inzet van de leerlingen, leerkrachten en ouders. De leerlingen krijgen een map die na iedere bijeenkomst wordt gevuld met huiswerk. Ouders schrijven iedere week op wat hun thuis opvalt en de leerkrachten krijgen een uitgebreide overdracht. Op deze manier functioneert het 3-luik ouder, kind leerkracht optimaal.