Medezeggenschapsraad School

 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad – kortweg MR genoemd – waarin zowel leerkrachten als ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De MR is hét orgaan dat advies- en beslissingsbevoegdheid heeft over beleidsmatige zaken op school. Wat er in de MR wordt besproken is relevant voor alle ouders, leerkrachten en de directie van de school. 

De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen en voor veel beslissingen is de schoolleiding dan ook verplicht om de ouders en het personeel te raadplegen.De bevoegdheden en verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR leden worden om de drie jaar door middel van verkiezingen gekozen. Waarbij de oudergeleding door de ouders wordt gekozen en de personeelsgeleding door het personeel van de school.


Frequentie
De MR komt zo’n acht keer per jaar bijeen. De data van de vergaderingen staan vooraf vast. Na afloop van de vergadering worden de notulen gemaakt en openbaar gemaakt zodat ouders kunnen lezen wat er in de vergadering is besproken.


Open en besloten

Een deel van de MR-vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor ouders die geen lid zijn van de MR. Dit biedt ouders dus de gelegenheid om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten en toe te lichten. Soms is een deel van de MR-vergadering besloten en dientengevolge niet toegankelijk voor niet-leden van de MR. Meestal worden er dan zaken besproken die privacy-gevoelig zijn.