Vreedzaam IKC


Een veilige school; actief burgerschap 


Op IKC NoordRijk werken wij met de methode “De Vreedzame School”. De Vreedzame School is een compleet programma voor peuters en basisschoolleerlingen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Wij hebben besloten dit concept door te voeren voor alle leeftijdsklassen van ons IKC.  Op het kdv besteden zij ook aandacht aan de vijf waardes behorend bij dit programma. 

Deze methode beschouwt de groepen en klassen als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Alle kinderen krijgen een stem en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Een veilige sfeer zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn kinderen zorgzamer naar andere kinderen en voelen ze zich ook verantwoordelijk voor anderen.  Wij willen dit realiseren door:

  • Voorbeeldfunctie; De leerkracht en pedagogisch medewerker hebben een voorbeeldfunctie naar de kinderen. Zij laten zien dat je anderen respectvol behandelt en dat je conflicten pratend kunt oplossen.
  • Groepssamenstelling; Bij het samenstellen van de groepen wordt goed gekeken naar het gedrag van de leerlingen en de onderlinge interactie.
  • Accent op gewenst gedrag; De leerlingen worden benaderd door het accent te leggen op het gewenste gedrag, door dit actief te benoemen en te waarderen.

 

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 heeft iedere groep een klassenvertegenwoordiger. Via deze raad willen wij de betrokkenheid vergroten en de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. Deze leerlingen vertegenwoordigen de belangen van hun eigen groep. Op die manier krijgen de kinderen ook een stem in de school. De leerlingenraad vergadert tenminste 1 keer per kwartaal en de belangrijke punten worden vastgelegd.  Het team en de MR nemen deze punten mee in hun groepsvergaderingen.